Plan nabave

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11.) Koprivnički poduzetnik d.o.o. donosi

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

I.

Redni broj
Predmet nabave
Evidencijski broj nabave
Procijenjena vrijednost nabave
Vrsta postupka
Ugovor ili Okvirni sporazum
Planirani početak

1

Uredski materijal

3.500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

2

Toneri i tinte

2.200,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

3

Materijal i sredstva za čišćenje

2.500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

4

Materijal za higijenske potrebe i njegu

2.500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

5

Sitni potrošni materijal

6.800,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

6

Električna energija

31.800,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

7

Plin

40.200,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

8

Sitni inventar

20.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

9

Usluge telefona i prijenosa podataka u nepokretnoj i pokretnoj mreži

25.000,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

10

Poštanske usluge

5.500,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

11

Elektroinstalaterske usluge

1.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

12

Vodoinstalaterske usluge

3.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

13

Razni sitni nepredviđeni radovi

5.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

14

Materijal i dijelovi za tekuće održavanje zgrade

18.500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

15

Održavanje informatičke opreme

1.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema

potrebi

16

Održavanje uredske tehnike

3.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

17

Servis protupožarnih uređaja

500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

18

Grafičke, tiskarske i izdavačke usluge

5.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

19

Tekuće i inv. održavanje ostalih sredstava

3.500,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

20

Opskrba vodom

5.040,00

Bagatelna

Ugovor

Prema potrebi

21

Odvoz otpada

7.510,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

22

Usluga čišćenja

1.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

23

Knjigovodstvene usluge

5.952,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

24

Javnobilježničke usluge

3.000,00

Bagatelna

Prema potrebi

25

Usluge studentskog servisa

28.000,00

Bagatelna

Prema potrebi

26

Autorski honorari

6.000,00

Bagatelna

Prema potrebi

27

Web hosting

500,00

Bagatelna

01.01.13

28

Usluge čuvanja imovine

4.800,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

29

Usluge zaštite na radu

4.200,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

30

Osiguranje imovine

1.740,00

Bagatelna

Ugovor

15.03.13

31

Reprezentacija

1.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

32

Nabavna vrijednost robe (trgovina)

5.000,00

Bagatelna

Narudžbenica

Prema potrebi

33

Usluge platnog prometa

2.000,00

Bagatelna

Ugovor

01.01.13

UKUPNO

256.242,00

II.

Sukladno odredbi članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine broj: 90/2011), nabava roba, radova i usluga kojima je

procijenjena vrijednost nabave manja od 70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost neće se provoditi postupci javne nabave propisani

Zakonom o javnoj nabavi.

III.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

U Koprivnici, dana 10. siječnja 2013. Direktor

Tihomir Cvetković, dipl. oec.