Sprečavanje sukoba interesa

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 

Sukladno odredbi članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14, u daljnjem tekstu: Zakon) sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata:

 

  1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Martina Golčić, iz Koprivnice, direktorica trgovačkog društva Koprivnički poduzetnik d.o.o., kao član Uprave naručitelja temeljem članka 13. stavka 8. Zakona daje slijedeću izjavu:

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem kako ne postoje zakonske zapreke predviđene u članku 13. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona, a koje bi me dovodile u sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi.

Ovu izjavu dajem kao predstavnik naručitelja sukladno članku 13. stavku 2. točki 1. Zakona i to osobno, ali i za povezane osobe sukladno odredbi članka 13. stavka 4. Zakona.

 

U Koprivnici, 01. travnja 2014.

Koprivnički poduzetnik d.o.o.

Direktorica: Martina Golčić