Natječaj za skladište

Natječaj za skladište

Temeljem članka 6. stavka 1., Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15)  i članka 8. Izjave o osnivanju trgovačkog društva, Uprava trgovačkog društva Koprivnički poduzetnik d.o.o. raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup bivšeg skladišta Sloge d.o.o.

Članak 1.

Predmet natječaja je davanje u subvencionirani zakup bivše skladište Sloge d.o.o. u ulici Dravska, Koprivnica, kčbr. 4710/1/2/5.
Prostor je ne namješten, a namijenjen je za obavljanje proizvodne djelatnosti ili skladište.

Članak 2.

Ukupna površina skladišta koje se daje u zakup je 620 m2 i sastoji se od skladišta od 550 m2 i skladišta od 70 m2.
Ponuditelj može zakupiti manju kvadraturu od ukupne no ima obvezu pregraditi dio zakupljenog djela skladišta i osigurati nesmetano korištenje ostatka skladišta ostalim zakupnicima.
Ukoliko dva ili više ponuditelja dostave ponude za zakup prostora čija kvadratura prelazi ukupnu kvadraturu prostora koja se iznajmljuje, prednost ima onaj ponuditelj koji bi u zakupljenom prostoru obavljao proizvodnu djelatnost, a ponuditelj koji bi zakupio prostor za skladište može zakupiti ostatak prostora do ukupne kvadrature koja se iznajmljuje.

Članak 3.

Cijena najma prostora:

 • Za skladište: za poduzetnike početnike do dvije godine starosti cijena je 6,00kn/m2 + PDV mjesečno, a nakon dvije godine za sve poduzetnike cijena iznosi 12,00 kn/m2 + PDV mjesečno.
 • Za proizvodnju: za poduzetnike početnike (do dvije godine starosti) cijena iznosi kako slijedi:

1 godina  –    6,00 kn/m2 + PDV mjesečno

2 godina  – 10,00 kn/m2 +PDV mjesečno

3 godina  –  10,00 kn/m2 + PDV mjesečno

4 godina  –  12,00 kn/m2 + PDV mjesečno

Zakupnina se plaća mjesečno, unaprijed do 15. u mjesecu za tekući mjesec.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu zakupa, prednost ima onaj koji dostavi prije svoju ponudu za zakup prostora.

Članak 4.

Zakupnik uzima u zakup prostor u viđenom stanju.
Ukoliko se u zakup uzima dio skladišta skladište nema zasebna brojila već su zajednički za cijelo skladište i troškove režija zakupnik plaća razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini ukupno korištenog prostora u skladištu.

Članak 5.

Zakupnik nema pravo zakupljeni prostor ili dio zakupljenog prostora dati u podzakup.

Članak 6.

Zakup prostora zasniva se ugovorom o zakupu. Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze zakupodavca i zakupnika. Zakup prostora može se ostvariti za razdoblje do 5 godina

Članak 7.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • ime i prezime, OIB, prebivalište, odnosno naziv i sjedište ponuditelja,
 • presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe,
 • skraćeni poslovni plan,
 • površina prostora koja se želi zakupiti,
 • potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Koprivnice)
 • dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za prostor koji se zakupljuje
 • zadužnicu na iznos od 10.000,00 kn ovjerenu od javnog bilježnika,
 • potvrdu o nekažnjavanju vlasnika.

Članak 8.

Neće se uzeti u razmatranje ponude

 • poduzetnika nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije
 • poduzetnik koji ima blokiran poslovni račun
 • ako je poduzetniku izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Članak 9.

Pisane ponude s pripadajućim prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Koprivnički poduzetnik d.o.o.
Dravska ulica 17
48000 Koprivnica,

s naznakom “Ponuda za zakup prostora ”
Ponude se primaju do popune prostora.

Članak 10.

Ovaj Natječaj objaviti će se na web stranici Koprivničkog poduzetnika d.o.o. i Grada Koprivnice.
Skladište je moguće pogledati svakim radnim danom od 9-14 sati, uz prethodnu najavu na telefon 048 222 338.

UPRAVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.

Martina Golčić, dipl.oec.
direktorica