Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Cilj ovog zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama kroz djelovanje javne vlasti, a što je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske.

Korisnici prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija su sve domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe.
Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i druge osobe na koje su prenesena javne ovlasti, pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cjelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

 

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Službenik za informiranje:
Sanja Premec
Dravska 17, 48 000 Koprivnica
Tel: +385 48 222 338
Fax: +385 48 617 792
E-mail: sanja.premec@inkubator.info

 

Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izmjena odluke o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga Koprivničkog poduzetnika d.o.o., str1, str2
Odluka o određivanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu
Godišnje izvješće za 2015. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Godišnje izvješće za 2017. godinu

 

Opći akti i odluke
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2012. godinu trgovačkog društva “Koprivnički poduzetnik” d.o.o. Koprivnica
Odluka o načinu obračuna cijene najma poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru
Odluka o iznosu tržišne cijene najma poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru
Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora
Zapisnik sa 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva “Koprivnički poduzetnik d.o.o.”
Odluka o naplati potraživanja trgovačkog društva “Koprivničkog poduzetnika d.o.o.”
Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća za 2013.
Poslovni plan za 2016. godinu
Strateški plan 2015. – 2020.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga

 

Godišnja financijska izvješća
– Godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu
– Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu 
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu

 

Izvješće o aktivnostima
Izvješće o aktivnostima tvrtke i elaboracija  financijskog izvještaja Koprivnički poduzetnik d.o.o. od 01.01. do 31.12.2012.
Izvješće o poslovanju za 2013.
Izvješće o poslovanju za 2015.
Izvješće o poslovanju za 2016.

 

Informacije o dodijeljenim potporama, donacijama ili bespovratnim sredstvima
Sponzorstva i donacije
Izvještaj za 2015. godinu