Program ruralnog razvoja RH 2014.- 2020.

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

U sklopu Mjere 4 za programsko razdoblje od 2014.-2020. odobreno je ukupno 667.058.823,53 €.

 

Mjera se sastoji od:

 

Podmjera 4.1. – Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Tip operacije

 1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima)
 • Proizvođačke grupe/organizacije

Prihvatljivi troškovi

 • ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za životinje, zatvorene/zaštićene prostore, objekte za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva, skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda,
 • ulaganje u opremu za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva,
 • ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu te kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 2.000.000 EUR, odnosno do 3.000.000 EUR za ulaganja u sektore:

 • govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili
 • svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili
 • peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
 • voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.

Najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 EUR.

 

Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:

 • mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima,
 • ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),
 • ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

Tip operacije

 1. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Korisnici

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 • Proizvođačke grupe/organizacije

Prihvatljivi troškovi

 • ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata te ulaganja u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR

 

Intenzitet potpore
Do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:

 • mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima,
 • ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),
 • ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom

Tip operacije

 1. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

 

Prihvatljivi troškovi

Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.

 

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 5.000 do 1.000.000 EUR
Kod ulaganja u zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore može iznositi 5.000.000 EUR-a

 

Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za: mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agrookolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.

 

Podmjera 4.2. – Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

Tip operacije

 1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Korisnici

Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.

 

Prihvatljivi troškovi

 • ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka, za klanje, rasjecanje, preradu (mesa, jaja), za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, cvijeća i gljiva, za preradu maslina, komine masline, za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja, za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda te
 • ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme i kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 10.000 do 3.000.000 EUR, odnosno do 5.000.000 EUR za ulaganja u sektore: mesa za ulaganja u građenje i/ili opremanje klaonica, rasjekaonica, hladnjača, objekata za preradu mesa s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,mlijeka za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko.

 

Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:

 • ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 • ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.

Tip operacije

 1. Korištenje obnovljivih izvora energije

Korisnici
Fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.

 

Prihvatljivi troškovi

 • ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu.

Visina potpore
Od 10.000 do 1.000.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti

 

Intenzitet potpore
Do 50 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova i to za:

 • ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP),
  ulaganja koja provode proizvođačke organizacije.

 

Podmjera 4.3. – Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Tip operacije

 1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici
Jedinice područne (regionalne) samouprave

 

Prihvatljivi troškovi

 • gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav, itd.)

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti)
Od 150.000 do 15.000.000 EUR.

 

Intenzitet potpore
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

 

Tip operacije

 1. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Korisnici

 • šumoposjednici
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare
 • šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
 • udruženja šumoposjednika
 • jedinice lokalne samouprave

Prihvatljivi troškovi

 • Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske prometne infrastrukture rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture
 • kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova

Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti):
Od 10.000 do 1.000.000 EUR.

 

Intenzitet potpore
Do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

 

 

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Podmjera 6.1. – Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici

 • Osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva).
 • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličiniu rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a

Prihvatljivi troškovi

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora
Do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku

 

Podmjera 6.2. – Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
 • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za
potporu.

 

Prihvatljivi troškovi

 • Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.
  Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku

 

Podmjera 6.3. – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

Mala poljoprivredna gospodarstva, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 EUR-a

 

Prihvatljivi troškovi

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/iliopremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora
do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 EUR-a po korisniku

 

Podmjera 6.4. – Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
 • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi

 • Prihvatljivi troškovi su iz sektora: turizam u ruralnom području
 • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira
 • usluge u ruralnim područjima
 • prerada/ trženje proizvoda.

Potpora
Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR-a.

 

 

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti

Tip operacije

 1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima

Korisnici
Općine i gradovi do 10.000 stanovnika

 

Prihvatljivi troškovi 

 • Izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada; strateškog razvojnog programa općine ili grada; strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo,industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija.).

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a

 

Podmjera 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije

Tip operacije

 1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Korisnici
Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

 

Prihvatljivi troškovi

 • Građenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, koja se provode u naseljima s najviše 2 000 stanovnika.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 – 1.000.000 EUR-a

 

Tip operacije

 1. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Korisnici
Jedinice lokalne samouprave.

 

Prihvatljivi troškovi

 • građenje (gradnja novih/rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje nerazvrstanih cesta (u naselju s najviše 5 000 stanovnika).

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 30.000 – 1.000.000 EUR-a

 

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici

 • jedinice lokalne samouprave
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija)
 • udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem
 • lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljivi troškovi

 • Ulaganje u građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma i spremišta; društvenog doma/ kulturnog centra; planinarskog doma i skloništa; turističkog informativnog centra; dječjeg igrališta; sportske građevine; objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.); rekreacijske zone na rijekama i jezerima; biciklističke staze i trake; tematskog puta i parka; građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi terekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi); javne zelene površine (park i slično.); pješačke staze; pješačke zone; otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste); groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine); tržnice; javne prometne površine (trg,pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).
 • Ulaganja su prihvatljiva u naselju s najviše 5 000 stanovnika.

Potpora
Od 80 – 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 15.000 – 1.000.000 EUR-a

 

 

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 

Podmjera 8.5 – Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Tip opreracije

 1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Korisnici

 • Šumoposjednici
 • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Udruženja šumoposjednika

Prihvatljivi troškovi
Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

 

Potpora
Do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

 

Tip operacije

 1. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Korisnici

 • Šumoposjednici
 • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Udruženja šumoposjednika
 • Udruge civilnog društva i druge pravne osobe aktivne u zaštiti prirode

Prihvatljivi troškovi
Materijali, oprema, usluge i radovi te druga prihvatljiva mala infrastruktura; opći troškovi

 

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a

 

Podmjera 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Tip operacije

 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Korisnici

 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima

Prihvatljivi troškovi

 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju;
 • izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.);
 • opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.

 

Tip operacije

 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici
Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva

 

Prihvatljivi troškovi

 • Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa;
 • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva;
 • izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.);
 • opći troškovi

Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a

 

Tip operacije

 1. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

Korisnici

 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
 • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Prihvatljivi troškovi
Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi

 

Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a