Kristina Sikavica

Kristina Sikavica

Kristina Sikavica

Voditeljica projekata

Rođena 15.08.1986.g u Koprivnici, gdje završava preddiplomski studij na Ekonomskom fakultetu zagrebačkog sveučilišta nakon čega odlazi na poslijediplomski studij u Zagreb gdje stječe zvanje magistra ekonomije (mag.oec.).
Nakon studija odlazi na stručno osposobljavanje u poduzeće Koprivnički poduzetnik gdje radi na organizaciji edukacija za poduzetnike te pomaže u administraciji poduzeća, nakon toga kao referent radi na poslovima posredovanja robama, uslugama i zastupanja gdje stječe vještine upravljanja poduzećem, komunikacijske te pregovaračke vještine.
Na radnom mjestu voditeljice projekata pruža savjetničku podršku pri pronalaženju rješenja za sufinanciranje projekata iz EU i nacionalnih fondova, uključujući identifikaciju odgovarajućih izvora financiranja, pripremu te upravljanje i provedbu projekata. Iskustva ima na projektima financiranim iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj te projekata nacionalnih fondova (MINPO).